Leidinggeven aan de OR

De OR is een groep van gekozen individuen, die vooral een relatie hebben met hun achterban. Er is geen opdrachtgever, geen duidelijk takenpakket en geen hiërarchie. Om hiervan een goed lopend team te maken is leiderschap vereist. De voorzitter moet meer doen dan de vergaderingen leiden, de secretaris meer dan verslag leggen. Een gedegen cursus ‘leidinggeven aan de OR’ vormt dus de basis voor een goed functionerende OR.

“Leidinggeven zonder hiërarchie”

In deze opleiding krijgt u te maken met de verschillende aspecten van leiding geven. U zorgt voor een duidelijke koers, een duidelijke structuur voor het werk en voor betrokkenheid van elk OR-lid bij het OR-werk. De secretaris ondersteunt u daarbij. Aan de orde komen o.a.:

  • Het ontwikkelen van een eigen visie op leiderschap en bestuur. Wat wordt er van een bestuurslid verwacht? Waarin onderscheidt u zich van de ‘gewone’ OR-leden? We laten verschillende typen bestuur de revue passeren en u kiest daarbinnen uw persoonlijke profiel.
  • Behalve uw persoonlijke visie hebt u ook te maken met verwachtingen van anderen. Allereerst met de wet en de formele opvattingen over leidinggeven en besturen. U leert taken en verantwoordelijkheden van de verschillende leden van het (dagelijks) bestuur te benoemen. U maakt kennis met begrippen als delegeren en mandaat en leert uw persoonlijke opvattingen te scheiden van het belang van een teamstandpunt.
  • De organisatie van het OR-werk. Er zijn verschillende manieren om dit vorm te geven: van ‘alles samen te willen doen’ tot verschillende vormen van samenwerking. We zetten de verschillende modellen voor OR-werk op een rij en inventariseren voor- en nadelen. Wat past het best bij uw OR? En welke voorwaarden moet u als (dagelijks) bestuur regelen om te zorgen dat het model van uw keuze ook echt gaat werken?
  • De taakverdeling binnen het bestuur. We maken onderscheid tussen de taken van voorzitter en secretaris. En als er een ambtelijk secretaris is betrekken we deze er ook bij. U leert onderscheid te maken tussen de goede dingen doen en de dingen goed doen. Samen zorgt u ervoor dat de goede dingen goed gedaan worden.
  • Praktische aansturing. We maken onderscheid tussen de interne taken van het bestuur (het leiden van vergaderingen en zorgen dat de werkprocessen die daar uit voortvloeien goed verlopen) en de externe taken (het voeren van overleg met bestuurder en communicatie met de achterban).
  • Interne rol van het bestuur: hoe zorgt u er samen voor dat het vergaderproces goed verloopt? Hoe houdt u mensen gemotiveerd, zorgt u dat ieder zijn inbreng heeft en dat vergaderingen resultaat opleveren? Hoe stimuleert u OR-leden zich verder te ontwikkelen?
  • Externe rol van voorzitter en secretaris: samen bent u de spreekwoordelijke spin in het web. Hoe houdt u de relatie met bestuurder open en effectief? Hoe communiceert u met uw achterban? De voorzitter vertegenwoordigt de OR in rechte, zoals het zo mooi heet in de WOR. Maar wat betekent dat? En hoe verhoudt zich dat tot de rol van de andere OR-leden? Centraal staat het begrip verwachtingenmanagement.

Onze werkwijze

Bij voorkeur verzorgen we een training voor voorzitters en secretarissen van meerdere OR-en tegelijk. Zo ontstaat meteen een netwerk van mensen die voor dezelfde taken staan. Het faciliteren van dat netwerk, om te komen tot optimale uitruil van ervaringen, zien we als een bijzonder onderdeel van deze opleiding.

De duur van de opleiding is bij voorkeur twee dagen, met intensieve coaching on the job erna.

Specifieke mogelijkheden

Naast deze basisopleiding ‘leidinggeven’ begeleiden we ook voorzitters en secretarissen.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.