OR en Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)

U wilt weten wat BRZO concreet inhoudt en welke rol hierin is weggelegd voor uw ondernemingsraad. OR-coach.nl helpt u graag om hier meer inzicht in te krijgen.

Hoe wordt er binnen uw onderneming invulling gegeven aan BRZO?

Het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken.

OR-coach.nl helpt u inzicht te krijgen in wat BRZO concreet inhoudt, in de opzet van het veiligheidsbeleid en veiligheidsbeheerssysteem en in welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van het toezicht. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van de medezeggenschap bij BRZO-vraagstuk(ken).

Op basis van deze inzichten brengen we samen met u in kaart hoe er binnen uw organisatie invulling wordt gegeven aan BRZO en waar de sterkten en zwakten zitten in de aanpak. De analyse geeft u aanknopingspunten om vervolgens met de bestuurder en andere betrokkenen het gesprek over aan te gaan. Maar ook waar u vanuit het ‘vergezelrecht’ op kunt letten bij het meelopen.

Onze werkwijze

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we uw specifieke vragen omtrent BRZO samen in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en/of begeleidingsvoorstel.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.