Reorganiseren en veranderen

Waarom?
Deskundigen zijn het er allemaal over eens: vroegtijdige betrokkenheid van de OR bij belangrijke besluiten als fusie, verkoop of overname en reorganisatie vergroot de mogelijkheden om invloed te krijgen. Maar het draagt ook het gevaar van ingepakt worden. In de praktijk zien we daarom dat ondernemingsraden vaak aarzelend betrokken worden bij belangrijke besluiten, vooral als het om reorganisaties of andere grootscheepse veranderingen gaat. Een adviseur van OR-Coach.nl helpt u om op de juiste momenten en op de juiste plaatsen maximale invloed te hebben op dit soort trajecten.

Wat?
Bij grote veranderingstrajecten gaat het om drie essentiële vragen:
Zijn het nut en de noodzaak van de verandering helder en reëel?
Zijn er alternatieven mogelijk en/of gewenst?

Is de wijze waarop de verandering wordt doorgevoerd zorgvuldig, rechtvaardig en redelijk?

Wij helpen u deze vraagstukken in heldere bewoordingen te analyseren en mogelijke oplossingen aan te dragen. Natuurlijk helpen wij ook bij het beoordelen van de adviesaanvraag conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Hoe?
Onze aanpak is maatwerk, en kenmerkt zich door:

  • Gedegen analyse van de aanleiding voor de verandering, van het voorgenomen besluit en de onderbouwing ervan;
  • Een duidelijke focus op de resultaten die de OR tijdens het adviestraject wil bereiken en borging van de afspraken hieromtrent in een position paper;
  • Een gedegen aanpak, zodat de OR indien gewenst ook juridisch kan ‘doorpakken’ wanneer het overleg met de bestuurder niet het gewenste resultaat oplevert;

Wij zorgen ervoor dat u als OR altijd in de regie blijft.