Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In onderstaande wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: H2R VOF, opererend onder de handelsnaam OR-coach.nl;
 2. Opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon namens wie de opdracht aan H2R VOF wordt verstrekt;
 3. Klant: de natuurlijke persoon, die namens opdrachtgever de opdracht verstrekt, ondergaat en/of bij de opdracht betrokken is;
 4. Consultant: de professional die namens opdrachtnemer de opdracht bij opdrachtgever uitvoert. De consultant is een van de vennoten van H2R VOF of een met H2R VOF samenwerkend partner;
 5. Dienst of opdracht: alle werkzaamheden die een of meerdere consultants van H2R VOF voor opdrachtgever verrichten in het kader van de opdracht. Een dienst kan bestaan uit training, coaching- of adviesactiviteiten, onderzoek, voorzitterschap, interim-management of een combinatie van dit alles;
 6. Abonnement: een samenstel van diensten dat voor een vast tarief op jaarbasis is overeengekomen met opdrachtgever;
 7. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deel uit maakt van een groep die feitelijk de dienst ondergaat. In het geval de dienst onderdeel is van een abonnement spreken we ook wel over abonnee.

 

Artikel 2 – Offerte en overeenkomst tot opdracht

 1. Vóór aanvaarding van een dienst door opdrachtgever brengt opdrachtnemer een offerte uit, waarin de aanleiding, de aard van de dienstverlening, de kosten en vergoedingen voor opdrachtnemer en eventuele overige voorwaarden voor het welslagen van de dienst zijn opgenomen.
 2. Deze offerte wordt als pdf-document aan opdrachtgever gestuurd of, indien mondeling e.e.a. is overeengekomen, in een e-mailbericht aan opdrachtgever bevestigd. Briefwisseling gebruik makend van postdiensten wordt zoveel mogelijk vermeden.
 3. Een overeenkomst tot dienstverlening komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de door opdrachtnemer verstuurde offerte voor akkoord bevestigt per fax of e-mail ofwel de offerte ondertekend aan opdrachtnemer retourneert. Ook als H2R VOF met de kennelijke instemming van de klant de werkzaamheden feitelijk aanvangt en de opdracht nog niet schriftelijk is bevestigd wordt dit als een overeenkomst tot dienstverlening beschouwd.
 4. Opdrachtgever vermeldt bijzondere voorwaarden die hij stelt aan leveranciers, zoals onder andere bedoeld in artikel 5 lid d. van dit reglement, onverwijld als bijlage bij de opdrachtbevestiging.
 5. Opdrachtnemer zal bij elke offerte deze algemene voorwaarden als bijlage meesturen, of verwijzen naar de pagina op de website van opdrachtnemer waar deze te vinden is.

 

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk of per mail mogelijk, waarbij de volgende opzegtermijnen in acht worden genomen:
  1. Indien sprake is van een training, tot uiterlijk 4 weken voor de geplande eerste trainingsdag. De opdrachtgever ontvangt dan een factuur ten bedrage van € 250,- voor administratiekosten. Bij annulering binnen een termijn van 4 weken voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
  2. Indien sprake is van een adviesopdracht of anderszins geldt hetzelfde als onder a. indien de hele opdracht geen doorgang vindt en tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de dienst. Bij latere annulering is betaling verschuldigd van die onderdelen waarvoor uitvoeringsdagen reeds zijn overeengekomen en ingepland.
  3. Bij afzegging van slechts een gedeelte van de opdracht binnen een termijn van 4 weken (bijvoorbeeld een gepland adviesgesprek als onderdeel van een groter traject) is opdrachtgever gehouden de helft van de vergoeding voor de werkzaamheden door opdrachtnemer te voldoen, alsmede het totaal van de eventueel reeds door opdrachtnemer ten behoeve van deze opdracht gemaakte kosten.
  4. Bij afzegging van een afspraak die deel uitmaakt van een abonnement gelden in beginsel dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de uren van de opdrachtnemer die hiermee gemoeid zijn in mindering gebracht worden op het aantal nog openstaande uren, voor zover er in het abonnement sprake is van een gemaximeerd aantal uren.
  5. Indien een of enkele deelnemers op enig moment niet aan de dienst kunnen deelnemen hoeft dat geen gevolgen te hebben voor inzet van en vergoedingen aan opdrachtnemer, tenzij het aantal deelnemers een voor het welslagen van de opdracht kritische grens bereikt. Cliënt en opdrachtnemer treden dan in overleg over de gevolgen. Eventuele schade voor opdrachtnemer wordt door opdrachtgever in redelijkheid vergoed.
 2. Indien er méér deelnemers meedoen dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dient opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met opdrachtnemer. In bepaalde gevallen kan een grotere groep dan overeengekomen, gevolgen hebben voor de inzet van uren en daarmee de kosten van de dienst.

 

Artikel 4 – Annulering door opdrachtnemer

 1. Indien, door overmacht bij opdrachtnemer, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, de aanvang van de dienst niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip door de beoogde consultant, dan treedt H2R VOF onverwijld in contact met opdrachtgever om tot een oplossing te komen.
 2. Tot de voor opdrachtgever te aanvaarden oplossingen behoort de inzet van een andere consultant, mits deze beschikt over dezelfde bekwaamheden als de beoogde consultant, of verplaatsing van de dienst naar een ander tijdstip, mits dit voor deelnemers haalbaar is.
 3. Als opdrachtgever van de geboden oplossingen geen gebruik kan maken, vervalt de opdracht in haar geheel en zullen eventuele reeds aan opdrachtnemer ter zake gedane betalingen door opdrachtnemer worden terugbetaald met inachtneming van artikel 5 lid g.

 

Artikel 5 – Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer zal, bij een in de offerte overeengekomen aanneemsom, voorafgaande aan de opdracht een factuur verzenden, tenzij in de offerte of opdrachtbevestiging nadere betaaltermijnen zijn overeengekomen.
 2. Indien in de offerte geen aanneemsom is overeengekomen, doch gefactureerd wordt op basis van daadwerkelijk ingezette uren en gemaakte kosten, zal er elke maand achteraf een declaratie worden opgemaakt en onverwijld aan opdrachtgever worden toegestuurd, met het verzoek tot spoedige betaling over te gaan.
 3. Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever voor het betalen van facturen bijzondere eisen stelt aan de wijze waarop opdrachtnemer zijn facturen dient aan te leveren, laat opdrachtgever dit bij het retourneren van de offerte meteen weten. Nalatigheid van opdrachtgever in dezen kan geen invloed hebben op de betalingstermijnen, genoemd in dit artikel.
 5. Indien betaling binnen de in lid b. van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, volgt een aanmaning, waarbij het factuurbedrag verhoogd wordt met administratiekosten plus de wettelijke rente.
 6. Indien de, na aanmaning met onder e. genoemde bedragen verhoogde, factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald, wordt de factuur ter incasso aangeboden aan een incassobureau. Opdrachtgever is dan ook de incassokosten verschuldigd.
 7. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook aan de opdrachtgever een terugbetaling verschuldigd is, zal die terugbetaling door opdrachtnemer geschieden binnen uiterlijk 14 dagen nadat die verplichting is komen vast te staan.

 

Artikel 6 – Abonnementen

 1. Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid aan opdrachtnemer om diensten af te nemen op basis van een abonnement met periodieke betaling. Telkens bij aanvang van een (nieuw) abonnement worden de te leveren diensten in een offerte zoals bedoeld in artikel 2 gespecificeerd.
 2. Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van één jaar. Tenminste een maand voorafgaande aan het einde van de looptijd vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen opdrachtgever en –nemer en wordt de overeenkomst eventueel opnieuw aangegaan voor het volgende jaar.
 3. Bij het aangaan van een overeenkomst tot opdracht op basis van een abonnement gaan partijen ervan uit dat dit plaats vindt op basis van doelmatigheid en redelijkheid, ook wel fair use policy Dit houdt in dat klanten geen onnodig excessief of onredelijk gebruik maken van de diensten om te voorkomen dat opdrachtnemer onnodig of onredelijk wordt belast.
 4. Mocht opdrachtnemer zich onnodig of onredelijk belast voelen door klanten, dan meldt hij dit aan opdrachtgever en volgt er een gesprek om de doelmatigheid of redelijkheid van de dienstverlening te herstellen.
 5. Facturering van abonnementen vindt altijd plaats voorafgaande aan de feitelijke looptijd van het abonnement, met dien verstande dat betaald kan worden per maand, kwartaal of jaar. De overeenkomst wordt pas van kracht zodra de eerste betaling van het overeengekomen betalingsschema is voldaan.
 6. Betaling per maand of kwartaal is alleen mogelijk op basis van een automatisch incasso door opdrachtnemer. Bij betaling per maand wordt 2,5% aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling per jaar wordt aan opdrachtnemer 2,5% crediteurenkorting verleend.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen aan gestegen kosten of gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 7 – Vertrouwelijkheidsverklaring

Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en/of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een opdracht is vertrouwelijk voor opdrachtnemer, haar interne medewerkers en haar externe zakenpartners/freelancers. Ter waarborging daarvan is opdrachtnemer met alle betrokkenen geheimhoudingsverklaringen overeengekomen.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wier diensten door opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan opdrachtnemer grove nalatigheid is te verwijten.
 2. Indien de opdracht door aantoonbare nalatigheid van opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, niet heeft voldaan aan de overeengekomen verwachtingen, is opdrachtgever gerechtigd een schadevergoeding te bedingen. Deze schadevergoeding kan echter niet hoger zijn dan het bedrag dat bij aanvaarding van de opdracht is overeengekomen en door opdrachtgever daadwerkelijk is voldaan.

 

Artikel 9 – Auteursrecht en intellectuele eigendom

Verstrekte materialen door opdrachtnemer aan deelnemers worden eigendom van de deelnemer. De intellectuele eigendom van de dienst en het auteursrecht op het materiaal en de overige, bij de dienst verstrekte, materialen berusten bij opdrachtnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen geen gegevens, tekstfragmenten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

 

Algemene voorwaarden OR-Coach.nl, bijgewerkt op 1 maart 2020